ข่าวสารทุนการศึกษา

 ประกาศผลอนุมัติกองทุนฯ กู้ครั้งแรกนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

          (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  รหัส 162,862,662 เท่านั้น)

ให้นักศึกษาตรวจรายชื่อ และ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด !!อย่างเคร่งครัด !!

 


 กำหนดการวันทำสัญญากองทุนฯ กรอ. และ กยศ. (รายเก่า) ปีการศึกษา 2562

           (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  รหัส 162,862,662 เท่านั้น)

ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด อย่างเคร่งครัด


 กำหนดการวันเซ็นแบบยืนยันกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2 -4)

นักศึกษาที่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมกองทุนฯ ต่อเนื่อง กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเซ็นแบบยืนยันกองทุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2562

 

ขั้นตอนการขอกู้กองทุนฯ ระบบกยศ.และกรอ. (สำหรับนักศึกษาใหม่)

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่สนใจจะกู้กองทุนฯ ทั้งระบบกยศ.และกรอ. กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่ www.studentloan.or.th
  2. Download แบบฟอร์ม พร้อมเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณา
  3. เตรียมเอกสารเรียบร้อยสามารถนำ ส่งที่แผนกทุนการศึกษา ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต

ขั้นตอนการขอกู้กองทุนฯ ระบบกยศ.และกรอ. (สำหรับนักศึกษาเก่า)

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2562 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. Download แบบฟอร์ม พร้อมเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณา
  2. จัดเตรียมเอกสารตามแบบฟอร์มข้อที่ 1  เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งตามกำหนดการที่กำหนด  (คลิกดูกำหนดการ)