ข่าวสารทุนการศึกษา

 ประกาศ การกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมกองทุนฯ ต่อในภาคเรียนที่ 2/2562 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด !!อย่างเคร่งครัด !!

 

ขั้นตอนการขอกู้กองทุนฯ ระบบกยศ.และกรอ. (สำหรับนักศึกษาใหม่)

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่สนใจจะกู้กองทุนฯ ทั้งระบบกยศ.และกรอ. กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านที่ www.studentloan.or.th
  2. Download แบบฟอร์ม พร้อมเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณา
  3. เตรียมเอกสารเรียบร้อยสามารถนำ ส่งที่แผนกทุนการศึกษา ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต

ขั้นตอนการขอกู้กองทุนฯ ระบบกยศ.และกรอ. (สำหรับนักศึกษาเก่า)

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลื่อนขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2562 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. Download แบบฟอร์ม พร้อมเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณา
  2. จัดเตรียมเอกสารตามแบบฟอร์มข้อที่ 1  เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งตามกำหนดการที่กำหนด  (คลิกดูกำหนดการ)