บุคลากร

สอบถามข้อมูล

 บุคลากร


อ.ศรัณย์ ขจรไชยกุล
อ.ศรัณย์ ขจรไชยกุล

หัวหน้าแผนกทุนการศึกษา


อ.กันยารัตน์ แดงอินทวัฒน์
อ.กันยารัตน์ แดงอินทวัฒน์

อาจารย์ประจำ

อ.จิรัฎฐ์ ระดมสุข
อ.จิรัฎฐ์ ระดมสุข

อาจารย์ประจำ

อ.กมลปัตย์ แสงธรรมชัย
อ.กมลปัตย์ แสงธรรมชัย

อาจารย์ประจำ

อ.ทฤฒมน เพียผ่าน
อ.ทฤฒมน เพียผ่าน

อาจารย์ประจำ

อ.วัชรพล แก้วรักษา
อ.วัชรพล แก้วรักษา

อาจารย์ประจำ

อ.ปรีดาภรณ์ ตุ้มนิลกาล
อ.ปรีดาภรณ์ ตุ้มนิลกาล

บุคลากรประจำ

พรชัย แซ่ตั้ง
พรชัย แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่