ข้อมูลหน่วยงาน

สอบถามข้อมูล

แผนกทุนการศึกษาได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 โดยแยกออกจากแผนกแนะแนวและจัดหางาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 273/2545 โดยแผนกทุนการศึกษา (ทกศ.) มีหน้าที่ดูแลประสานงานและให้คำปรึกษาด้านทุนการศึกษาทุกประเภทในระดับปริญญาตรี รวมทั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ปณิธาน : มุ่งมั่นพัฒนาบริการทุนการศึกษาอย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์ : ให้บริการด้านทุนการศึกษาอย่างเป็นมาตรฐาน

พันธกิจ :

1. สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ให้บริการด้วยความเป็นมิตร มีจิตช่วยเหลือนักศึกษาที่มาติดต่ออย่างเต็มความสามารถ

3. ปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเอื้ออำนวยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตใจในการบริการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.