ทุนนักกีฬา

สอบถามข้อมูล

   

 ทุนนักกีฬา ทุนสนับสนุนและผลักดันน้องๆที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬารายละเอียด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท


คุณสมบัติ

1. ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ
3. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย


เงื่อนไข

1. ทุกคณะและสาขาวิชา
2. รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุนแต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ
3. นักกีฬาโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ มหาวิทยาลัยจะมอบเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย
4. ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอลชาย วอลเลย์บอลชายและหญิง ไม่สามารถรับได้เนื่องจากเต็มโควต้า


หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
3. แฟ้่มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่


กำหนดการ

1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562
(สมัครที่อาคาร A6 แผนกกีฬาเท่านั้น)

Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.