ทุนโครงการ Digital Gen Z

สอบถามข้อมูล

   

 ทุนโครงการ Digital Gen Zรายละเอียด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอบโจทย์อาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล มอบทุนการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ผู้ที่มีความสามารถด้าน Youtuber, Game Caster, Product Reviewer  ที่สร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Digital Gen Z สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิต และค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ยกเว้น หลักสูตรการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ)

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม


คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในสร้างรายไ้ด้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบวิดีทัศน์อย่างโดดเด่น
3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. มีความประพฤติเรียบร้อยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


เงื่อนไข

1. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. เรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ในคู่มือวางแผนการเรียน
3. มีเกรดเฉลี่ยละสม 2.00 ข้ึนไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา
4. ไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F ในรายวิชาใดๆ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิการได้รับทุนตลอดไป
5. ทุน Digital Gen Z เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ตลอดหลักสูตรโดย และมีพิจารณาจากการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย


หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. จัดส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดยปริ้นท์เป็นเล่ม ส่งมาได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


กำหนดการ

1 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.