ทุน BU CREATIVE

สอบถามข้อมูล

   

 BU CREATIVE ทุนสร้างสรรค์สำหรับน้องๆที่มีผลงานโดดเด่นรายละเอียด

มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน


คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์
3. กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่


เงื่อนไข

1. ทุกคณะและสาขาวิชา
2. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆเอง
3. เมื่อได้รับทุน ต้องรักษาเกรดในขณะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00


หลักฐานการสมัคร

1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. แฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
3. เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ a4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ ที่นี่


กำหนดการ

วันรับสมัคร  1 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 (พิจารณา portfolio 13 มีนาคม 2563)
Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.