บุคลากร

สอบถามข้อมูล

 บุคลากร


อ.ทฤฒมน เพียผ่าน
อ.ทฤฒมน เพียผ่าน

หัวหน้าแผนกทุนการศึกษา


อ.ศรัณย์ ขจรไชยกุล
อ.ศรัณย์ ขจรไชยกุล

อาจารย์ประจำ

อ.กันยารัตน์ แดงอินทวัฒน์
อ.กันยารัตน์ แดงอินทวัฒน์

อาจารย์ประจำ

อ.จิรัฎฐ์ ระดมสุข
อ.จิรัฎฐ์ ระดมสุข

อาจารย์ประจำ

อ.กมลปัตย์ แสงธรรมชัย
อ.กมลปัตย์ แสงธรรมชัย

อาจารย์ประจำ

อ.วัชรพล แก้วรักษา
อ.วัชรพล แก้วรักษา

อาจารย์ประจำ

อ.ปรีดาภรณ์ ตุ้มนิลกาล
อ.ปรีดาภรณ์ ตุ้มนิลกาล

บุคลากรประจำ

พรชัย แซ่ตั้ง
พรชัย แซ่ตั้ง

เจ้าหน้าที่

Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.