ผู้กู้ยืมจะได้รับโอนค่าครองชีพเมื่อไร

ประมาณ 90 วันหลังจากที่นักศึกษาเซ็นแบบยืนยันกองทุนฯ กับมหาวิทยาลัย

Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.