ทุนการศึกษา

 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ จึงพร้อมให้การสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีผลงานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ดังนี้

Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.