The Hunter Game เกมล่าคว้าทุน

The Hunter Game เกมล่าคว้าทุน


รายละเอียด

The Hunter Game เกมล่าคว้าทุน

มาโชว์ศักยภาพในการล่าทุน เพื่อชิงทุนการศึกษา BU International Programs กับทุน BU Global Bright Scholarship เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม.6 ทั่วประเทศมาร่วมโชว์ศักยภาพแปลงร่างเป็นนักล่าความสำเร็จ ออกล่าคว้าทุน  BU Global Bright Scholarship กับ The Hunter Game “เกมล่าคว้าทุน” จัดกิจกรรม Workshop สุดเจ๋งที่เปิดโอกาสให้เหล่านักล่าความสำเร็จมาประชันความคิด แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมรับทุนการศึกษามูลค่าเหยียบล้านกับ BU International Programs

*หลักสูตรนานาชาติ เรียนที่ Main Campus (รังสิต) ทั้งหมด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ทั้งหมด 50 ทุน หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาปกติตามหลักสูตร)

 • สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน

 • ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน จำนวน 15 ทุน

 • ทุน 50% เฉพาะค่าเล่าเรียน จำนวน 26 ทุน

 • ทุน 30% เฉพาะค่าเล่าเรียน จำนวน  4 ทุน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลการสอบ GED 580 คะแนนขึ้นไป

 • เป็นผู้ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • มีความประพฤติเรียบร้อย

 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไข

 • ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ในคู่มือวางแผนการเรียน

 • มีเกรดเฉลี่ยละสม 3.00 ขึ้นไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา

 • หากผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และจะกลับมาได้รับทุนการศึกษาได้ต่อ เมื่อทำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00  ขึ้นไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา

 • ไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F ในรายวิชาใดๆ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุนตลอดไป

 • การลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เคยเพิกถอน/ลดวิชา ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรายวิชานั้น

 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

 • ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

 • มีความประพฤติเรียบร้อย บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน

 • ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติตนตามกฏระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกระงับทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • หนังสือนำส่งตัวผู้ผ่านการพิจารณาจากสถานศึกษา

 • สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียน  5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

 • ส่ง Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
  1) Self Introduction
  2) Experience and Achievement
  3) Statement of Purpose (SOP)
  4) Why BUI?

 • ประกาศนียบัตรอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการ

เร็วๆ นี้

 

Copyright © 2018 แผนกทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. All rights reserved.